نقش‌ زبان‌ و ادبيات‌ فارسي‌ در خاور و باختر


پس‌ از گسترش‌ اسلام‌ در ايران‌، فرارود كانون‌ اصلي‌ زبان‌ و فرهنگ‌ و ادبيات‌ ايران‌ و زادگاه‌ چامه فارسي‌ شد. ازینروست‌ كه‌ هم‌ اكنون‌ در جنوب‌ اتحاد شوروي‌ پیشین در همه‌ جا آثار و بناهاي‌ فراواني‌ از تمدن‌ ايراني‌ به‌ يادگار مانده‌ است‌ . بخش‌ اعظم‌ مطالعات‌ شرقي‌ و اسلامي‌ در اين‌ كشورها را ايران‌ و فرهنگ‌ ايراني‌ تشكيل‌ مي‌دهد.
فارسي‌، پرمایه ترين‌ زبان‌ از لحاظ‌ ادبيات‌ اخلاقي‌ و ديني‌ در ميان‌ مردم‌ كشورهاي‌ آسياي‌ میانه، افغانستان‌ ، پاكستان‌، هند و تركيه فعلي‌ است‌. همچنين‌ براي‌ مردم‌ كشورهايي‌ چون‌ پاكستان‌ ، زبان‌ فارسي‌ ابزاری برجسته است.
در برخي‌ از كشورها از راه‌ اسلام‌، واژه‌هاي‌ فارسي‌ گوناگونی‌ وارد زبانهای کشورها ‌شده‌ است‌ مانند زبان بوسنيايي. نخبگان‌ اين‌ سرزمين‌ كه‌ به‌ صوفیگری‌ و چامه سرایی گرايش‌ داشتند، همراه‌ با اين‌ زبان‌ ،فرهنگ‌ ادبي‌ خاور‌ به‌ ويژه‌ مهرچامه (غزل)‌، چارینه (رباعي‌) و مثنوي‌ فارسي‌ را وارد ادبيات‌ بوسني‌ كردند.
يك‌ زبانزد بوسنيايي‌ كه‌ نشاندهنده‌ رخنه زبان‌ فارسي‌ و فرهنگ‌ اسلامي‌ در اين‌ كشور و ميزان‌ علاقه‌ مردم‌ به‌ آن‌ است‌ مي‌گويد :«زبان‌ ساكنان‌ بهشت‌ عربي‌ است‌ اما اگر بخواهي‌ به‌ بهشت‌ برسي‌ بايد زبان‌ فارسي‌ بداني‌ » ! اين‌ زبانزد به‌ خاطر اين‌ است‌ كه‌ بهترين‌ آثار دانشهای‌ اسلامي‌ به‌ زبان‌ فارسي‌ چاپ‌ شده‌ است‌ .
ادامه نوشتار را در اينجا بخوانيد.

/ 0 نظر / 26 بازدید