فريب

داشتم يکی از آهنگهای ستار را در ايرانين دات کام گوش ميکردم که متن آهنگش خيلی به دلم چسبيد. گفتم شما دوستان را هم در حال خودم سهيم کنم. يکمقدار گشتم ولی يادم نيفتاد چامه اين آهنگ از چه کسی است. آهنگی که ستار روی اين سروده خوانده (به نام فريب) را ميتوانيد در اينجا گوش دهيد (آهنگ يکی مانده به آخر).

اين هم از خود چامه:

عاشق نشدي زاهد، ديوانه چه ميداني
در شعله نرقصيدي، پروانه چه ميدانی

پروانه چه ميدانی؟

پروانه چه ميدانی؟

من مست می ِعشقم، بس توبه که بشکستم

راهم مزن ای عابد، ميخانه چه ميدانی

لبريز مي غمها، شد ساغر جان من
خنديدي و بگذشتي، پيمانه چه ميداني
يك سلسله ديوانه، افسون نگاه او
اي غافل از آن جادو، افسانه چه ميداني
تا چند فريب خلق، با نام مسلماني
سر بر سر سجاده، مي خوردن پنهانی

می خوردن پنهانی

عاشق شو و مستي كن، ترك همه هستي كن
اي بت نپرستيده، بتخانه چه مي داني
تو سنگ سيه بوسي، من چشم سياهي را
مقصود يكي باشد، بيگانه چه ميدانی؟

تا چند فريب خلق، با نام مسلماني
سر بر سر سجاده، مي خوردن پنهانی

می خوردن پنهانی


روزي كه فرو ريزيم بنياد تعصب را
ديگر نه تو مي ماني، نه ظلم و پريشانی

نه ظلم و پريشانی

 

/ 0 نظر / 26 بازدید