آوای پارسی از دوردستها

از ايران امروزی رو به خاور که ره سپاری فرسنگها دورتر در مرزهای چین و ماچین همچنان سرزمینهایی را خواهی یافت که مردمانش به پارسی سخن میگویند. در دره های بدخشان در کوهساران پامیر در ریگستان سمرقند و بر کرانه جوی مولیان بخارا پارسی شیرینی بگوش میرسد که شنیدن آن دل هر ایرانیی را شادی میبخشد.
برای شنیدن آوای خنیاگران امروزه سرزمین تاجیکستان مانند فرزین اوستا مبارکشاه دلیر نظرف و دیگران و گویش شیرین پارسی آنان اینجا را بفشارید.

/ 0 نظر / 19 بازدید