بوستانهای تهران

شهر تهران اکنون از پربوستان ترين شهرهای جهان است. تهران ۱۰۵۱ عدد پارک کوچک و بزرگ دارد. بيشتر اين بوستانها از زمان شهرداری مهندس کرباسچی به بعد ايجاد شده است. 

با کليک کردن روی اينجا به تارنمای سازمان پارکهای تهران ميرويد که در آنجا از راه يک نقشه کليک پذير ميتوانيد مشخصات و عکسهای بوستانهای اصلی تهران را ببينيد.

عکس زير: پارک ساعی

يارك ساعي به صورت جنگلي در سال ۱۳۲۹ به همت مهندس كريم ساعي استاد دانشگاه تهران بنيان گذاشته شد. در سال ۱۳۳۱ پس از سقوط هواپيماي حامل دكتر ساعي و در گذشت ايشان جنگل ساعي وابسته به وزارت كشاورزي به همان وضع پيشين باقي ماند. پس ازگسترش شهر تهران در سال ۱۳۳۷ جنگل ساعي به شهرداري تهران واگذار گرديد و در سال ۱۳۴۱ به همت سازمان پاركها تجهيز و به عنوان بوستان همگانی به بهره برداری رسيد.

بازيگاه كودكان در بوستان ساعي

عکس: بوستان آبی آزادگان اوايل جاده مشهد (خيابان خاوران)

پارك آبي آزادگان اوايل جاده مشهد (خيابان خاوران)

/ 0 نظر / 23 بازدید