پارسی پاک

بيشتر ايرانيان ميهندوست از اينکه زبان ما تا اين رده زير تاخت و تاز واژه های بيگانه لگدمال شده و نيمی از آنچه ميگوييم و می نويسيم پارسی نيست دل آزرده اند.

جنبش پارسی تر نويسی و پارسی تر گويی که دهه هاست کورسويی ميزند امروزه دارد پرتوان تر ميگردد و تکاپوی ايراندوستان در اين زمينه کسترش يافته است.

بياييد دست در دست هم از زبان خود پاسداری کنيم. نکوداشت زبان ميهنی، نکوداشت خود ماست.

بهترين تارنما در اين باره تارنمای پارسی بگو است. در اين تارنما بجز يک واژه نامه ای گسترده از برابرهای پارسی برای وامواژه های بيگانه، يک ويرايشگر هم ديده ميشود که متنها و نوشته های شما را پارسی تر ميکند.

همچنين در تالار ادبيات تارنمای (وب سايت) گفتمان فهرست و جستار بزرگی در زمينه برابرهای پارسی می يابيد که ميتوانيد در گفتگوهای آن شرکت کنيد.

 

/ 1 نظر / 25 بازدید
قرقيزنامه

سلام دوست عزيز از ايکه ميبينم هميشه فعاليد انرژی می گيرم